سامانه آزمون های آنلاین دفتر امور شهری استانداری اصفهان تا اطلاع ثانوی در دسترس نخواهد بود و در صورت برنامه ریزی مجدد برای برگزار آزمون اطلاع رسانی انجام خواهد شد.